از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

هنوز هیچ مطلبی در دسته بندی دسته‌بندی نشده وجود ندارد