حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره الاقدس می فرمایند: هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که می¬رسد، از هر راه که می آید، قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این شهرعظیم القدر[رمضان کریم].

* حکایت(۵۲)

شخصی حضرت ابراهيم ادهم ـ رحمة الله علیه ـ را زد و سر او را شكست.

ابراهيم ادهم ـ رحمة الله علیه ـ او را دعا کرد.

او را گفتند: كسى را دعا می کنى كه از او به تو جراحت رسيده است!؟

گفت: از ضربت و ظلم او به من ثواب می رسد و چون نصيب من از او خير است، نخواستم بهره او از من جز نيكى باشد؛ پس دعايش کردم.

كيمياى سعادت

یک نظر بگذارید