حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره الاقدس می فرمایند: هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که می¬رسد، از هر راه که می آید، قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این شهرعظیم القدر[رمضان کریم].

* حکایت(۵۷)

سلطان العارفين بايزيد بسطامي ـ رحمة الله علیه ـ فرمود:

هر که روز به شب آرد، چنانکه کسی را نیازارد؛ چنان باشد که آن روز، با پیامبر زندگی کرده است.

یک نظر بگذارید