از خـدا جـویـیـم توفیـق ادب**بی ادب محروم شد از لطف رب****بی ادب تنها نه خود را داشت بد**بلکـه آتـش در همـه آفـاق زد

* حکایت(۵۷)

سلطان العارفين بايزيد بسطامي ـ رحمة الله علیه ـ فرمود:

هر که روز به شب آرد، چنانکه کسی را نیازارد؛ چنان باشد که آن روز، با پیامبر زندگی کرده است.

یک نظر بگذارید