از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* باب المراحة و التولیة

* اگر شخصی جنسی به دو تومان خرید، اختیار دارد که آن جنس را به دو تومان یا بیشتر بفروشد، ولی اگر به مشتری بگوید: من از قیمت خریده، ده یا بیست درصد فایده می گیرم، آن وقت برای فروشنده از آن فایده بردن، جایز نیست . اگر مشتری گفت به هر قیمتی خریده ای، مبلغ چهارتومان از من فایده گرفته و به من بده و بایع پذیرفت، آن وقت برای بایع بیشتر از آن فایده گرفتن، ناجایز است. نیز اگر بایع گفت: من از تو فایده نمی گیرم به همان قیمتی که خریده ام می فروشم؛ آن وقت فایده گرفتن ولو این که کم باشد، بازهم ناجایز است و بر فروشنده واجب است که به قیمتی که خریده، به مشتری بدهد. (رد مختار: ص۴۷۸)

* اگر مشتری گفت: این جنس را به ده درصد نفع به من بفروش؛ فروشنده گفت: فروختم یا این که مشتری گفت: به هر قیمت که خودت خریده ای، به همان قیمت به من بفروش و فروشنده گفت: ایرادی ندارد، ولی فروشنده نگفت به چند تومان خریده، اگر در همان جلسه، قبل از بلند شدن، قیمت خرید خود را گفت، معامله صحیح می باشد؛ اگر فروشنده در آن جلسه در مورد قیمت خرید، سخنی در میان نیاورد، بلکه گفت: تو اکنون این جنس را بردار، بعدا فاکتور خرید را نگاه کرده و قیمت را میگویم یا حرف دیگر بگویید، به هر صورت معامله فاسد میگردد. (رد مختار: ص۴۷۹)

* اگر فروشنده به مشتری جنسی به این شرط فروخت که از او اندکی سود بگیرید، ولی بعداً مشخص شد که علاوه بر سود، قیمت خریدش را نیز بالا برده، مشتری نمی تواند قیمت خریدش را کم کند، بلکه اگر میخواهد به همان قیمتی که فروشنده بردارد وگرنه، رد کند. ولی اگر فروشنده بگوید: به قیمت خرید به تو می فروشم و هیچ سودی نمی گیرم، سپس بیشتر از قیمتش بگویید و برای مشتری مشخص شد، آن وقت مشتری اختیار دارد که همان قیمتی که فروشنده گفته، پرداخت کند یا آنچه اضافه گفته کم نماید.

* اگر شخصی جنس به قرض خرید و خواست آن جنس را به دیگری به قیمت خرید نقدا بفروشد تا مادامیکه به مشتری نگوید: من این جنس را قرض خریده ام، به نفع فروختن حتی به همان قیمت خرید هم نقدا فروختن ناجایز است. اگر هنگام فروختن اطلاع دهد که من این جنس را به قرض گرفتم فروختنش به فایده درست است و اگر از قیمت خرید، چیزی نگوید، آن وقت اختیار دارد به هر قیمتی که دلش بخواهد بفروشد. (رد مختار: ص۴۷۹)

* اگر شخصی پارچه ای به ۱۰۰تومان خرید، سپس ۲۵تومان جهت رنگ کردن یا شستن آن داد، چنین تصور می شود که قیمت اصلی آن پارچه ۱۲۵تومان می باشد و از آن قیمت به بالا می­تواند، فایده بگیرید. در چنین حالت نگوید به ۱۲۵ تومان خریده ام بلکه بگوید: ۱۲۵تومان تموم شده تا دروغ نباشد. (رد مختار: ص۴۸۰)

* اگر شخصی گوسفندی به ۴۰ هزار تومان خرید و مدت ۱ ماه پیش مشتری ماند و در این مدت مبلغ ۱۰ هزار تومان جهت علف برایش صرف نمود، اکنون می تواند قیمتش را ۵۰ هزار تومان گفته و از آن به بالا برای خود فایده بگیرد. ولی اگر شیر داده پول شیرش از علفش کم می گردد، مثلا مدت ۱ ماه مبلغ ۵هزارتومان شیر داده، آن وقت قیمت اصلی آن گوسفند مبلغ ۴۵هزارتومان می باشد و چنین می گوید: این گوسفند به مبلغ ۴۵ هزار تومان بر من تمام شده است. چون زمان به بیشتر از آن چه ذکر شده نیاز مند نمی گردند، در این مورد به همین اندازه مسایل اکتفا می نماییم. (رد مختار: صش۴۸۰)

یک نظر بگذارید