از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* احکام عقیقه

* عقیقه کردن مستحب است؛ یعنی اگر شخصی عقیقه کرد به او ثواب می­رسد و اگر یکی عقیقه نکرد گنهکار نمی­شود.

* مستحب است روز هفتم عقیقه شود و اگر بعداً شد هم ممانعتی ندارد.

* اگر شخصی بعد از این که بالغ شد برای خود عقیقه نمود بلا مانع است.

* اگر حیوان عقیقه گوسفندی یا برّه­ای باشد بهتر است.

* اگر حیوان عقیقه شتر یا گاو باشد هم بلامانع است و اگر تمام گاو یا شتر برای یک نفر باشد یا یک هفتم آن باشد ممانعتی ندارد.

* عقیقه در ایّام قربانی هم جایز است.

* عقیقه همراه با ولیمه همراه است یعنی می­تواند یک سهم بعنوان عقیقه شریک باشد.

* عقیقه و قربانی با یکدیگر فرق می کنند، البتّه بهتر است همان حیوانی برای عقیقه ذبح شود که  برای قربانی ذبح می­شود.

* اگر حیوان عقیقه بعد از بزرگ شدن بچّه ذبح شد، آن وقت نیاز به تراشیدن مو نیست.

یک نظر بگذارید