از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* ثمرات ایمان به تقدیر

بزرگترین ثمره ایمان به تقدیر، این است که از آن ایمان، انسان صحیح و کامل می گردد؛ چون اعتقاد به تقدیر، یکی از ارکان ایمان است و هر گاه به معتقد به تقدیر، نعمتی برسد و مرادش برآورده شود، آنرا از مقدّرات خداوند می داند. در نتیجه، تکبر و عُجب را از خود دفع کرده، به شکر و طاعت خدا می پردازد و اگر به او مصیبتی برسد، آنرا از قضا و قدر می داند؛ به این وسیله، پریشانی و آشفتگی را از خود دور می سازد و از خدا در مقابل مصیبت، امید ثواب دارد. در نتیجه با سکون، آرامش و اطمینان قلبی زندگی می کند.

خلاصه اینکه خداوند این راز را از بندگانش پنهان داشته و کنجکاوی در مورد آن را قدغن نموده است؛ زیرا دانش دو گونه است: دانشی که در میان مردم است و دانشی که خداوند از آن آگاه است؛ مانند: آمدن قیامت، باریدن باران نافع و چگونگی بچه داخل رحم مادر و اینکه شخص، فردا چه خواهد کرد و در کجا خواهد مرد و من جمله، دانش تقدیر در نزد خداوند است و فقط ایمان به آن کفایت می کند.

یک نظر بگذارید