الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر و لله الحمد

* معراج نامه

کنـــم وصف ز معــراج محمد                     ز نـــور کبـریا تــــاج محمد

ندامت های ما و جمله عاصیان                    به محشر هســـت تاراج محمد

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

سفر زین خاکدان کرد آن محمد                     نظر بر لامکــان کرد آن محمد

قدم بگذاشت بر فوق سماوات                      ملائک در فغان کرد آن محمد

شــب آدینــه معــراج محمد                     لعمــرک خلعــت تاج محمد

براق و جبرئیل برد و رسیدنـد                     نشــد آگــــــاه ازواج محمد

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبـارک

نمیدانم که شب بود یا سحر بود                    رخ سید ز گلها تازه تر بــود

دو چشم مست او زاغ البصر بود                   ز رمز لن ترانی با خبر بـــود

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبـارک

رسـول هاشمـی گشـته سـواره                   ز وهمش سنگ خارا گشته پاره

ملائــک جملگی انـدر نظــاره                    تو گویی ماه بود ایشان ستـاره

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

محمد روی دارد ســوی بــالا                    محمد مـی رود در لـی مـع الله

بـــه امیـد لقای حــــق تعالی                   توقف کرد یـک ساعت به اقصی

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

وز آنجا کرد جولان سـوی بـالا                  بـه استقبـال آن آمـــد مسیحـا

روح الله آوریــد تعظیم برجـــا                   حبیب حق شده آنجــا هــویدا

مبـارک لیلـة الاسـری مبــارک                   سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

براق و جبرئیل هـر دو بمــانند                   به تخت رفرف آن شه را نشاندند

ملک جمله درودش را بخواندند                    مقامش سدره بود در پیش راندند

مبـارک لیلـة الاسـری مبــارک                   سفــر در قبـه خضـرا مبـارک

سلام آمـــد به او از حق تعالی                    ز لمــع نـور آن خورشید اعلا

نـه پیـدا عرش بـود و نه ثریـا                    رسیــده تا مقــام لی مــع الله

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبـارک

علیکش داد در دم شـــاه بطحا                   تحیّــت را همه آورد بر جــا

ز جـرم عاصیان گفتـا بــه مولا                  ز آنجا باز رجعت کرد به مأوا

مبـارک لیلـة الاسـری مبــارک                   سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

به یک ساعت بیامد باز بر جاه                     تو گویی یک قدم بوده است آن راه

هنوزم گرمی جــایــش هویدا                     نمی دانم چه سرّ بوده است آن­گاه

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

چو سید گوش کرد وحی تنزیل                    همه گفتار حق بی قال و بی­قیل

ز حـبّ ماسوا گردیـــد تخلیل                    به مکه باز شد همراش جبرئیـل

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

بیامـد در زمـان صدیـق اکبــر                    به نـزد سیّــد پاکیــزه گوهــر

ازآن حالت چوایشان گشت مخبر                  همــه طوبی له گفتند یـک سـر

مبـارک لیلـة الاسـری مبــارک                   سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

به قرآن وصف سید هست طــه                   محمد آمـــده از حـق تعالـــی

ز چشـم پرده بـردار یــــا الها                    کــه تا بینــم جمـال شـاه بطحا

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

چرا غم میخوری بیچاره مسکین                   برو باروضه مبارک سید توبنشین

درودش را بخوان با عزّ و تمکین                  که تـا دیگر نباشی زار و غمگین

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

شب­وروز ورد خود کن نام احمد                  بـزن تـو چنگ در دامـان احمد

هـلا تـا نشـکنـی پیمـان احمـد                   کـه یابی کام خود از خوان احمد

مبـارک لیلـة الاسـری مبـارک                    سفــر در قبـه خضـرا مبــارک

 

Spread the love

یک نظر بگذارید