از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* گفتگوی عاشق و معشوق

اي بنـده بيـا كـه مـاخـداييم                روگـرد مـشـو كـه آشنـاييم

نـومـيــد مـبــاش از در مـا                بر مخلص خـويش در گشـاييم

با جـمـلـه ي عاصيـان تـايب                پـوشنـده ي كـلّ عيب هـاييم

بـا عـاجـز دردمنـد حـيـران                مـا شـافي وي بـه دردهـاييم

مستغفـر اگـر بـه سويـم آيي                بخشنـده تـو را گنـاه هـاييم

بـخشـيـم بـه قـدر همّت تـو                مـا منبع جـود و هم عطـاييم

گر همّ تو بهرماست اي دوست                كـافي بـه همـه همـوم هـاييم

مـي دار گمــان نيك بـر مـا                بـر خـورد گمـان تـو بـرآييم

يك گـام به سـوي ما گرآيي                ده گـام بـه سـوي تـو بيـاييم

قهّـاري من بـه دشمنـان است                بـا غـم زدگـان بـه قهقـراييم

سبـقت بـگـرفتـه رحمت مـا                بـا آنـكــه ورا بـيــازمـاييم

گر تـوبه شكن شوي تو صدبار                بـازآي بـه صلح و در صفـاييم

در نـزد شكسته دل مرا جـوي                مــا نـاظـر  سـرّ قلب هـاييم

هردل كه به عشق ماست مسرور                 نوري است كه ما  در او نمـاييم

آيـينـه شـود وجـود مـؤمـن                 مـاييـم­كـه زنـگ از او  زداييم

رو از متـوكّليـن بـه مـا بـاش                گوينـده ي وحي قـل كفي ييم

آن كس كه  مراست  من از اويم                دانـنـده ي جملـه رمـزهـاييم

مـن صـابـرم و صبـور نـامـم                با صابــر خــود مع الوفـاييم

توفيــق رفيــق تـو  نمـودم                مـا صـاحب سـرّ پيك هـاييم

بــر اهـل طـريقـت  و  ولايت                حــامـي و ولــيّ  اولـيـاييم

من با توام  هـر كجا كه  هستي                خـشـنـود ز  قـوم اتـقيـاييم

نـزديـكتـريـم از رگ جــان                جـنبنـده ي كـاينـات مـاييم

بـاشيـم جليـس  ذاكـر خـود                هـرجا كه بود به وي خوش آييم

يـادم بكنـي كنـم تـو را يـاد                بـا آنـكـه غنـي ز يـادهـاييم

اسمـاء و صفات ماست در كار                هـرجا كه نظـر كني تو مـاييم

آيـات مــرا  بــه كـلّ آفـاق                بنمـاي  نظـر كـه مـا ضيـاييم

در پـيكـر انفسـي  نظـر كـن                هم از تـو بـه تورهي گشـاييم

آدم  يكـي جــزء لاتجـزّاست                از دانـش و عـلـم وي  وراييم

ماييـم كـه واجب الـوجـوديم                جـامع بـه همـه صفات مـاييم

قيّـــوم  تمــام  ممكنــاتيم                حـافظ بـه همـه وجـودهاييم

اي دوست ز بس كه ما عيانيم                پنهـان ز تمـام  ديـده هـاييم

قلب تـو مـراست عـرش اعظم                گنجيـده  ورا بـه فيض هـاييم

شـايق كه مرا بخـواست از من

دانـد بـه يقيـن كـه ما وراييم

***

 

مـاييـم  كـه مظهـر  قضـاييم                جــوياي رضــاي كبــرياييم

تفسيــر كـلام آن وجــوديم                آئينـه ي حـق  و حـق نمـاييم

مــا آيــه ي قــدرت  الهـي                در عرصه ي  اين جهـان پناهيم

مـا سـاختـه ي يديـن اوييـم                مشـتـاق بـه  ديـدن لقـاييم

مصنـوع همـه و اوست صـانع                او بـوده و هست مـا كجـاييم

اين نشـو و نمـاي مـا تمامي                بــر ربّـيـت خــدا گــواهيم

اين قدرت ما ز قدرت اوست                هـر چنــد  كـه زور آزمـاييم

از  ظـلّ  تجـلّيــات  اسمــاء                يابنـده ي  فيـض ذو العطـاييم

چـون پرتـو حسـن او نمـوده                 بـر احـسـن خلقت و ضيـاييم

ايـن هستي ما ز هستي اوست                چون كـاه بـه ضمن كهـرباييم

مـا نسخــه ي جامعيـم آري                  مـفـتــاح  كـنـوز رازهـاييم

او جـاذب مـاسـت از محبّـت                چون كاه كشـان بـه  قهقراييم

چوگـان قضـا به  ماست جاري                از شصت قـدر  چنيـن رهاييم

چون اوست غني به ذات بي چون                مـا جمـع  فقيــر بينــواييم

هـرجا كـه ز اهل عشق باشـد                در محفلشـان غـزل سـراييم

چون حامي دوستان خود اوست                مــا مـخلـص كـلّ  اوليـاييم

بــا مـنـكــراولـيـــاي الله                گويا كه  چـو شيـر و اژدهاييم

مـا طـالب صحبتيـم هـر جـا                جـويـاي وجــود كـيميـاييم

شـايق كه نظـر به خود نمـوده

درمـانده تـرين بنـده هـاييم

Spread the love

یک نظر بگذارید