از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* سفر به سرزمین وحی در موسم حج قسمت پنجم

شبي در مزدلفه

سرنوشتي كه حجاج در آن شب با آن مواجه شـدند بـه مشـكل مـيتـوان بيـان كـرد. طوريكه شنيديم عده اي از حجاج در آن شب بر اثر ازدحام جمعیت جان به جان آفرین تسلیم می کنند.

شب در مزدلفه به صبح مي رسد. علي رغم پرواز كبـوتر سـپيد صـبح در آسـمان روز عيد قربان فرمان حركت بسوي جمرات صادر نشده است.

حجاج برخي از كشورها زوتر از ديگران به سمت منـا بـراي رمـي جمـرات حركـت مي كنند. اما كاروانيان ما مشغول دعا و نيايش هستند. منتظر خود نمايي خورشيد روز عيد. لحظاتي بعد از طلوع خورشيد زرين روز عيـد قربـان فرمـان حركـت بسـوي جمـرات و اعلان برائت از شيطان صادر مي شود.

برائت از شيطان

سرانجام خورشيد مشعرالحرام طلوع مي كند. مزدلفه را نيز به خداي آن مي سپاريم. بـه طرف خيمه هاي خود در منا مي رويم. چون خيمه هـاي مـا در منتهـي اليـه منـا و نزديـک مزدلفه است فاصله ي چنداني تا آنجا نداریم. فرمان حركت بسوي جمره ها جهت درهـم كوبيـدن شيطان و برائت از وي ساعتي قبل با طلوع آفتاب صادر شده است. اندكي بعد بـه سـمت جمرات مي رويم. تا جمرات فاصله زياد است.

تا محل جمرات به میزان یک ساعت پياده و یا باهروله کردن راه است. مي دانيم كه رمي جمرات به دليل شلوغي بـيش از حـد مشـكلترين بخـش از اجـراي مراسم و مناسك حج است. متاسفانه در سال هاي گذشته تعدادي از حجاج هنگام رمـي جمـرات در ازدحام جمعیت کشته شده اند. در حال حاضر در محل رمي جمرات ساختمان ۵ طبقه اي احداث شده كـه داراي راه هاي مختلف از جمله پله هاي برقي است. اين پله هـا ظرفيـت حمـل تعـداد زيـادي از حجاج در طبقات مختلف را دارد. برخي از طبقه ها راه ورودي ديگري نیز از مسير كـوه هـاي مشرف منتهي بر منطقه رمي جمرات را  داراست. خیابان هایی  در ايـن منطقـه احـداث شـده است که توسط ماشین های  مخصوص كه در حال تردد نيز ميتوان به آنجـا و بـه مسير راه هاي ورودي رسيد. راه هاي ورودي و خروجي از هم جدا و مجزا هستند. در هـر ساعت حدود ۵۰۰ هزار نفر ميتوانند به راحتي به رمي جمرات بپردازند. از مسير كوهي كه به طبقه ي چهارم منتهي مي شود براي رمـي جمـره مـي رويـم و بـه دهانه ي طبقه ي چهارم مي رسيم. از همين طبقه به طرف جمرات حركت مي كنيم. روز اول فقط يك جمره زده مي شود. جمعيت زيادي در حال جمره زدن هستند. آن قدر كه انتظـار داشتيم ازدحام نيست. بعد از زدن جمره از محل جمرات خارج مي شويم. فرامين حج در اين روزها به ترتيب يكي پس از ديگري بايد انجام شود. اينـك نوبـت اجراي فرماني ديگر است. بايد به دنبال شكرانه )قرباني( برويم.

در سال های اخیر در برخی از کشور ها  از هر چند حاجی یک نفر به نیابت به قربانگاه می روند واین کار را انجام می دهند و نیز بعضی از حجاج خود شخصا  دم شکر ( قربانی )می کنند و پس از آن موی سر خود را به نشانه اطاعت وتواضع در برابر خالق  می تراشند و از احرام  خارج می شوند .

الان نوبت طواف زیارت است  که حاجی باید آن را در ایام نحر بجا آورد، بهترین وقت ادای آن بعد از حلق است و باید دوباره شب خود را به منا برساند.

اما تكميل ماموريت دغدغه نزديك شدن زمان وداع با حرم را نيز به وجود مي آورد. امن و عيش را مي ربايد و حجاج را مشوش و پریشان ساخته است.

موفقيت در انجام آخرين فرمان نيز انرژي بخش و خو‌شحال كننده است گرچه تداعي كننده ي نزديك شدن روز وداع است. شكي نيست كـه چنـد روز بعـد جـرس بـه فريـاد خواهد آمد و بر بستن محمل را فرمان خواهد داد.

منا را به خداي آن مي سپاريم. تا روزي ديگر ، بهتر و تا حجي ديگر. اما گويـا چيـزي در آن جا گذاشته ايم. روزهاي منـا روزهـاي خـوبي اسـت.

شب ها و روز های منا بسیار با فضیلت و ارزشمند است برای کسی که قدر دان آن نعمت الهی باشد خداوندی که تو را به مهمانی خویش برده پس هر خواسته و حاجتی که داشته باشی بر آورده می کند کجا میتوان جایی بهتر از منا را یافت که  عفو گناهان خود وعلو درجات خود و والدین خود وجمیع مسلمین را خواستار شد اين پايان حج است. در ايام حج بيشتر زمان را در منا گذرانده ايـم. روزهـاي منـا روزهاي فراموش نشـدني اسـت. در كنـار آن روزي در عرفـات و شـبي در مشـعرالحرام فراموش نخواهد شد. ياران منا و عرفات و مزدلفه نيز فراموش نشدني هستند. اين روزها، روزهاي زندگي است. روزهايي كه عظمت حج و قدرت پروردگار تماشايي است. روزهايي كه تجسم و تمثيل قيامت براي انسـان آسـان و حـس كردنـي است. روزهايي كه تجسم رفتن و عروج و تـرك دنيـا را احسـاس میکنیم و تصـاويري هرچند تاريك و روشن را به چشم سر ميبينـد. تجربـه ي روز عرفـه نيـز يـك تجربـه ي فراموش نشدني است.

مسير عرفه – مشعرالحرام را كه ميتوانستيم با يـك سـاعت پيـاده روي طي كنيم با چندين ساعت سوار بر ماشین آمديم.

 

برگشت به مكه مکرمه

دل حجاج براي مسجدالحرام تنگ شده است. مـي خواهنـد هرچـه زودتـر بسـوي آن بشتابند. اين دل تنگي سبب شلوغی و ازدحام مسيرهاي منتهي به حرم شده است.

جمعيت زيادي در داخل تونل است و حركت بسيار به كندي صورت مي گيـرد. مسيرهايي غير از تونل نيز وجود دارد كه طولاني تر است. بعد از منطقه ي رمـي جمـرات تابلوهاي راهنما مسيرهاي مكه را نشان مي دهند. اينها راهنماهاي خوبي براي حجاج اند. در صورتيكه بخواهيم با ماشین  برويم بايـد قسـمت زيـادي از راه را پيـاده برويم. از طرفي ممكن است به دليل تراكم جمعيت وسایل نقلیه  نيز كميـاب يـا نايـاب باشـد و از طرفی نيز به دليل ترافيك سنگين ساعتها در ترافيك خواهيم ماند.

بنابراين مسير تونل و پياده رفتن بهترين راه رسيدن مكـه است.

جمعيت به اندازه ي زياد است كه بايد ديد و توصيف كرد. بيشتر از يك و نيم سـاعت راه پيمايي در بين تونل امكان بازديد از اجزاء مختلف تونل را فراهم مي سازد.

در جوار مسجدالحرام

 

به مكه مي آييم. جوار مسـجدالحرام. بـاز هـم مسـجدالحرام مملـو از جمعيـت اسـت. صحنهاي بيرون حرم نيز مملو و متراكم است. تراكم جمعيت هـيچ جـايي خـالي را بـاقي نمي گذارد. صحنهاي بيرون نيز از کثرت جمعيت موج مي زند. بزودي شلوغتر خواهد شـد. تـا ساعاتي  دیگرصدها هزار نفر ديگر باز هم به مكه مي آيند.

اکنون که خداوند سعادت نصیب کرده و اعمال حج را کامل انجام داده ایم و در جوار بیت الله شریف سکونت داریم بسیار پسندیده و مستحسن است که دیگر اماکن متبرکه دیار وحی را زیارت کنیم و خاک آن آستانه را به چشمانمان توتیا کنیم  سر زمین و اماکنی که زادگاه نبییمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم واصحاب کبار شان در آنجا به دنیا  آمدند و زندگی کردند و در راه خدا چه زحمات را متحمل شده اند

زیارت کردن و تبرک جستن به

۱-مولد النبی  (محل تولد پیامبر صلی الله علیه و سلّم)

۲- جنت المعلی

۳- جبل ابوقبیس

۴- غار حرا درجبل النور

۵- غار ثور

و دیگر اماکن مقدسه که می توان برای شناخت بهتر و افزودن اطلاعات تاریخی ، جغرافیایی و دینی خود  به کتابهای تالیف شده در این زمینه مراجعه کرد از قبیل؛ احکام حج و عمره در مذهب حنفی.

Spread the love

یک نظر بگذارید