از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

* مفلس حقیقی

حضرت ابي هريره  رضي الله عنه روايت ميکند روزي  حضرت پيغمبر صلى الله عليه و سلم پرسيد: آيا مي دانيد که انسان مفلس کيست؟ همه گفتند مفلس درميان ما کسي است که پول و متاع دنيوي نداشته باشد، آن حضرت صلى الله عليه وسلم فرمود: مفلسان امت من کساني اند که در روز قيامت با نماز، روزه و زکات بيايند, ولي کسي را دشنام داده، به کسي تهمت بسته، مال کسي را خورده، خون کسي را ريخته، کسي را مجروح نموده، ثواب براي هريک از نيکي هايش داده مي شود ، هرگاه قبل از اتمام حساب و کتابش اعمال حسنه اش ختم گردد، گناهان حقداران گرفته شده و به گناهان وی افزوده می شود و بعدا هم او به آتش دوزخ انداخته مي شود. (رواه مسلم)

بعضي از مردم چنان فکر مي کنند که تنها نماز، روزه، زکات و يا ساير اعمال نيک سبب نجات انسان مي گردد، يک نکته اساسي را که بايد يک مسلمان مخلص به خوبي بداند اينست که حقوق در اسلام سه نوع مي باشد. (حق الله، حق الناس و حق النفس) که به دو مورد اول اشاره می کنیم:

۱– حقوق خدا:
بعضي از عبادات متعلق به خداوند متعال جل جلاله مي باشد، مانند: نماز، روزه، حج، ذکر، دعا و … که مسلمان مسئوليت دارد براي اينکه اوامر خداوند را بپذيرد و مانند شيطان تکبر نورزد، بلکه به عبادت خداوند بپردازد و بدين فکر باشد که من سرکش نيستم، و سعي نمايد تا حد امکان اين اعمال را بصورت کامل آن ادا نمايد، و هرگاه کسي نتواند اين اعمال را بصورت کامل آن ادا کند، حداقل در عمل خويش سستي نورزد، زيرا ترک نماز و ساير عبادات نشانه ای از سرکشي از امر خداوند مي باشد که بين اسلام و کفر ترک نماز خط فاصل مي باشد.

۲- حقوق انسان:
خداوند متعال براي زندگي آرام و آرامش بخش براي همه انسانها حقوقي را به دوش مؤمنان گذاشته که عدم مراعات اين حقوق گناه بزرگي را درپی داشته و خداوند جل جلاله سخت ترين عذاب را براي کساني تعيين نموده که حقوق ديگران را پامال مي کنند.
مهمترين موضوع درفهم اين حقوق کيفيت مجازات گناهان مي باشد، هرگاه شخصي يکي از حقوق الهي را ترک نمايد، امکان دارد که در روز آخرت مجازات گردد، و يا هم خداوند متعال جل جلاله به رحمت خويش گناهانش را عفو نمايد، ولي خداوند حقوق انسان ها (حق الناس) را تا زماني که همان شخص مظلوم حق خويش را نبخشد، هرگز نمي بخشد.

براساس اين حقوق پيامبر صلى الله عليه و سلم مفلسان(فقيران ـ ناداران) امت خويش را در روز آخرت بر ايمان معرفي داشته است: کساني که به اجراي حقوق الهي مبادرت ورزيده، نماز، روزه و زکات و … را انجام داده اند، ولي حقوق ديگران را پامال نموده، و در روز آخرت با اعمال زيادي به دربار الهي محاکمه مي شوند، در اين محکمه علني الهي ندا مي شود که فلانی پسر فلانی به دربار الهي جهت محاکمه و بازپرسی قرار دارد، هر کسي در مورد او ادعايی داشته باشد در مقابلش قرار گيرد؛ بدين شکل صف طويلي از مظلومان در مقابل او قرار خواهد گرفت که هريکي شکايت خويش را به دربار الهي بيان داشته که از بي حرمتي، دشنام، مسخره نمودن ديگران آغاز و بالاخره به مجروح کردن، خوردن اموال بواسطه رشوه و زور و يا قتل و … جنايات انجام مي پذيرد و از اينکه اين شخص مجرم در روز قيامت توشه ديگري بجز اعمال حسنه ندارد، خداوند متعال به عوض پامال نمودن حقوق ديگران حسناتش را به مظلومان مي دهد، و هرگاه تجاوزات آن شخص به اندازه ای باشد که با تمام شدن اعمالش هنوز هم مظلوماني باقيمانده باشند، گناهان مظلومان به گردن آن شخص افزوده شده، و بالاخره در ترازوي اعمالش بجز معصيت و گناه چيز ديگري باقي نمانده و آن ظالم بسوي آتش جهنم کشانيده مي شود.

Spread the love

یک نظر بگذارید