حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره الاقدس می فرمایند: هر برکتی و خیری که در تمام سال به هر که می¬رسد، از هر راه که می آید، قطره ای است از دریای بی نهایت برکات این شهرعظیم القدر[رمضان کریم].

نوشته های با برچسب ‘شناخت جوانان’

*شناخت و کنترل غرایز در جوانان

در عصری که ما زندگی می کنیم فسادهای اخلاقی گسترش یافته و انواع فتنه ها در مدت زمان کوتاهی در سرتاسر جهان در حال پخش است. بیشتر این فسادهای اخلاقی متعلق به مسایل و امور جنسی هستند که افراد زیادی را به تباهی و نابودی می کشاند. بیشترین چیزی که باعث نگرانی جوانان می شود، غریزه ی جنسی ای است که الله تعالی در بشریت قرار داده تا نسل بشریت از این طریق حفظ گردد. امروزه کسانی که می خواهند شر و فساد را در جامع گسترش دهند به وسیله ی غریزه ی جنسی جوانان را هدف قرار می دهند. این ها از جمله اموری هستند که بر هیچ شخصی پوشیده نیست. نیروی غرایز مانند بنزین است؛ از این جهت که تا زمانی که به طریقه ی درست از آن استفاده کنیم به نفع مان خواهد بود، اما هنگامی که آن را به آتش نزدیک کنیم به نیرویی ویرانگر تبدیل می شود که ممکن است منطقه ای را به طور کامل نابود کند!

ادامه مطلب »