از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

نوشته های با برچسب ‘عقیده’

*۱- اهمیت عقیده صحیح

سپاس، خدای را که پروردگار جهانیان است و درود بر بنده برگزیده­اش حضرت محمد صلی الله علیه و آله.

این جهان آفریننده ای دارد قدیم که همواره بوده و همیشه خواهد بود، واجب الوجود است و عدم را بر او راهی نیست. به جمیع صفات کمال متّصف است و از هر عیبی مبرّاست. حیّ، سمیع و بصیر است. نه مانندی دارد و نه ضد و همتایی؛ بی مثل و مانند است، واحدی مددگار او نیست. از حلول و اتحاد پاک است، نه جوهر است و نه عرض و جسم، او «مستوی علی العرش» است. هرچه بخواهد می شود و هرچه نخواهد نمی شود. او غنی است و به هیچ چیز نیاز ندارد. هیچ کارش خالی از حکمت نیست. جز او کسی حاکم نیست. تقدیر خوب و بد، از جانب الله است.

ادامه مطلب »