از خدا جوییم توفیق ادب * بی ادب محروم شد از لطف رب *** بی ادب تنها نه خود را داشت بد * بلکه آتش در همه آفاق زد

نوشته های با برچسب ‘نقشبند’

*چه وقت و چرا اين طريقه نقشبنديه ناميده شد؟

برای ما در تعليمات واضح گرديده است که طريقه ي نقشبنديّه، پيروی مطلق و کامل دين حنيف اسلام و سنّت مطهّر نبوي صلی الله علیه و سلّم است و معلوم است که بعضـی صحابه ـ رضی الله عنهم ـ در مداومت ذکر و عبادت و جهاد از ديگران متمايز بودند؛ ليکن چون شرف و افتخار صحبت حضرت نبی اكرم صلی الله علیه و سلّم از هر چيز بلندتر و زيباتر و شايسته تر است، همه به نام اصحاب ياد شدند و همين موضوع درباره ي تابعينی که در زمان خود ميل و رغبت خود را به عزلت و صوفی گرايی ظاهر ساخته اند نيز چنين است؛ يعنی لقب تابعين همواره برای همه ي آنها آشکارترين مميزه بوده است. در اواسط قرن دوم هجری اين امر آغاز شد که وصف تابعين از انظار پوشيده و متروک گردد و همزمان صفت زاهد و عابد برای عارفان و عابدانی که عزلت و گوشه گيری و تنهايی را اختيار کرده بودند به كاربرده شود. در اواخر همين قرن برای اوّلين مرتبه، کلمه ي صوفی برعبادت کنندگان وپارسايانی اطلاق شده است که مفاتن وشيفتگی های دنيا ايشان را فريب نداده است و به طور دايم و استوار بر عبوديّت مطلق به پيشگاه ذات يکتاي الله سبحانه و تعالی مستقيم و پا برجای بوده اند. همانطور که اصحاب کبار و بزرگان تابعين به اين عبوديت استقامت داشته اند.

ادامه مطلب »

Spread the love