شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه نود و پنجم

شرح مثنوی جلسه نود و پنجم ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

مدت: ۴۴ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

 

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه نود و چهارم

شرح مثنوی جلسه نود و چهارم ۶ فروردین ۱۴۰۰

مدت: ۴۰ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه نود و سوم

شرح مثنوی جلسه نود و سوم ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

مدت: ۴۵ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه نود دوم

شرح مثنوی جلسه نود و دوم ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

مدت: ۴۱ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه نود یکم

شرح مثنوی جلسه نود و یکم ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

مدت: ۴۵ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه نودم

شرح مثنوی جلسه نودم ۸ اسفند ۱۳۹۹

مدت: ۴۵ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و نهم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و نهم یکم اسفند ۱۳۹۹

مدت: ۴۵ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و هشتم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و هشتم بیست و چهار بهمن ۱۳۹۹

مدت: ۴۷ دقیقه

حجم: ۱۱ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و هفتم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و هفتم ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

مدت: ۴۳ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و ششم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و ششم ۱۰بهمن ۱۳۹۹

مدت: ۴۳ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و پنجم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و پنجم ۲ بهمن ۱۳۹۹

مدت: ۳۸ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

مثنویات شمس العارفین
خلیفه صاحب حضرت ملا احمد اعظمی گندمشادی رحمه الله تعالی

 

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و چهارم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و سوم ۲۵ دی ۱۳۹۹

مدت: ۴۴ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

مثنویات شمس العارفین
خلیفه صاحب حضرت ملا احمد اعظمی گندمشادی رحمه الله تعالی

 

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و دوم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و دوم ۱۱ دی ۱۳۹۹

مدت: ۴۰ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

Download

Spread the love

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هشتاد و یکم

شرح مثنوی جلسه هشتاد و یکم ۰۴ دی ۱۳۹۹

مدت: ۴۵ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

 

Download

Spread the love
<