شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتاد و دوم

بازدیدها: 4

شرح مثنوی جلسه هفتاد و دوم ۰۴ مهر  ۱۳۹۹

مدت: ۳۹ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

Download

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتاد و یکم

بازدیدها: 3

شرح مثنوی جلسه هفتاد و یکم ۲۱ شهریور  ۱۳۹۹

مدت: ۴۱ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

Download

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه هفتادم

بازدیدها: 6

شرح مثنوی جلسه هفتادم ۱۴ شهریور  ۱۳۹۹

مدت: ۴۴ دقیقه

حجم: ۱۱ مگابایت

Download

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه شصت و نهم

بازدیدها: 5

شرح مثنوی جلسه شصت و نهم ۷ شهریور ۱۳۹۹

مدت: ۴۰ دقیقه

حجم: ۱۰ مگابایت

 

Download

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه شصت و هشتم

بازدیدها: 2

شرح مثنوی جلسه شصت و هشتم ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

مدت: ۴۶ دقیقه

حجم: ۱۱ مگابایت

 

Download

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه شصت و هفتم

بازدیدها: 7

شرح مثنوی جلسه شصت و هفتم ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

مدت: ۳۷ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

 

Download

همین بلوا که در روی جهان ست (کرونا)

بازدیدها: 0

همین بلوا که در روی جهان است                                              برای بندگانش امتحان است

به هر جایی اگر دقت نمایید                                                      نشانی بین که از آخر زمان است

گهی سیل و گهی طوفان گهی جنگ                                          گهی با نام کرونا هم عیان است

ادامههمین بلوا که در روی جهان ست (کرونا)

<