شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه شصت و هفتم

بازدیدها: 3

شرح مثنوی جلسه شصت و هفتم ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

مدت: ۳۷ دقیقه

حجم: ۹ مگابایت

 

Download

همین بلوا که در روی جهان ست (کرونا)

بازدیدها: 0

همین بلوا که در روی جهان است                                              برای بندگانش امتحان است

به هر جایی اگر دقت نمایید                                                      نشانی بین که از آخر زمان است

گهی سیل و گهی طوفان گهی جنگ                                          گهی با نام کرونا هم عیان است

ادامههمین بلوا که در روی جهان ست (کرونا)

شرح گزیده ای از مثنوی معنوی، جلسه چهل و نهم

بازدیدها: ۱شرح مثنوی جلسه چهل و نهم ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ مدت: ۴۳ دقیقه حجم: ۱۰ مگابایت Download

<