حرمت نکاح ابدی

بازدیدها: 0

* نکاح با پسر، دختر، نوه الی آخر و همچنین نکاح با پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ الی آخر، درست نیست.

* نکاح کردن با برادر، دایی، عمو، برادر زاده، خواهرزاده جایز نیست.

* نکاح با داماد هم درست نیست، فرقی نمی کند که دخترش در حال زندگی کردن با داماد باشد یا در عقدش، به هر صورت نکاح با داماد حرام است.

* اگر پدر یکی درگذشت و مادرش شوهر دیگری گرفت، و قبل از زفاف، زن وفات کرد، یا شوهر او را طلاق داد، دختر آن زن می تواند با این مردی که مادرش را عقد نموده، و نوبه ی زفاف نرسیده، عقد بندد، البته بعد از زفاف نمی تواند با او عقد بندد.

* نکاح با پسر شوهر هم ناجایز است، مثلاً شوهر زنی، پسری از همسر دیگر دارد، اگر شوهر، این زن را طلاق دهد یا وفات کند، زن نمی تواند پسر شوهر قبلی خود را نکاح کند.

* نکاح زن با پدر شوهر و جَدَّش و بالعکس برای مرد نیز ناجایز و حرام است.

* اگر شخصی یکی از دو خواهر را عقد بست تا زمانی که این خواهر در عقد اوست نمی تواند خواهر دیگر را عقد بندد، البته اگر او را طلاق داد یا مُرد و عدّتش هم گذشت آن وقت می تواند با خواهر دیگرش عقد بندد.

* اگر دو خواهر با یک مرد عقد بستند، فقط نکاح اوّلی درست است.

* اگر شخصی زنی را در نکاح خود درآورد تا زمانی که آن زن در عقدش است نمی تواند عمّه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده ی او را در نکاح خود درآورد.

* نکاح نمودن دو زن بطوری که یکی از آن ها مرد تصوّر شود اگر نکاحش با دیگری منعقد نگردد، درست نیست، ولی اگر زنی که در عقدش است بمیرد یا طلاق داده شود و عدّتش بگذرد، آن وقت مرد می تواند او را در عقد خود در آورد.

* اگر شوهر زنی، از زن دیگر دختری دارد، پس از مرگ یا طلاق شوهر، مرد دیگر می تواند آن زن و دختر شوهر قبلی اش را با هم در نکاح خود درآورد .

* افرادی که نکاحشان به اعتبار نسب حرام است به اعتبار رضاع هم حرام است؛ یعنی زن نمی تواند با شوهر زنی که از شیر او مکیده، عقد بندد، و عقد بچّه هایش هم به او حرام می گردد؛ زیرا بچّه هایش برادر یا خواهرهای او به شمار می روند.

* مرد نمی تواند دو خواهر رضاعی را به یک وقت در نکاح خود همچنانکه دو خواهر نسبی را نمی­ توانست.

* اگر مردی زنی را به شهوت دست زد، مادر و دختر آن زن بر مرد حرام می گردند.

* اگر زنی مردی را به شهوت دست زند آن وقت عقد مادر و دختر آن زن برآن مرد ناجایز می گردد.

* اگر شخصی در پاسی از شب اشتباهاً یا بطور هوشیاری بجای همسرش به شهوت دختر زن[از شوهر دیگر] را دست زد، آن زن برای همیشه بر شوهرش حرام می گردد، و هیچ راهی به جایز بودن آن نیست و بر مرد لازم می گردد که آن زن را طلاق دهد.

* اگر همسر زنی فوت کرد یا او را طلاق داد تا عدّتش تمام نشده نمی تواند عقد ببندد.

* زنی که در نکاح شخصی قرار گرفته تا او را طلاق ندهد یا نمیرد آن زن نمی تواند همسر دیگر بگیرد.

* زنی که شوهر ندارد و بر اثر بدکاری حامله شود، نکاحش بسته می شود، امّا همبستر شدن با او قبل از زایمان شدن، درست نیست.

* کسی که چهار همسر دارد، نمی تواند همسر پنجم را در نکاح خود درآورد؛ مگر اینکه یکی را طلاق دهد یا یکی بمیرد و عدتّش به پایان برسد، آن وقت می تواند با زن دیگر عقد ببندد.

1 دیدگاه دربارهٔ «حرمت نکاح ابدی»

دیدگاهتان را بنویسید

<