فقه و احکام اسلامی

بیان کفو [برابری]

* شرع در این مورد اهتمام خاص نموده که بدون کفو نکاح نشود، یعنی عقد زن با چنین مردی که در رتبه و مقام و نژاد با او برابر نیست منعقد نگردد.

* کفو و برابری در مورد نژادی، مسلمانی، دینداری، مال و حرفه ضروری است.

مساوات در نسبت

* شیخ، سیّد، و علوی هم کفو یکدیگرند.

* در نسبت، نژاد پدر اعتبار دارد نه مادر، اگر پدر سیّد است، پسر هم سید است و نسبت مادرش اعتباری ندارد، البتّه اگر پسری از طرف پدر و مادر هر دو سید باشد مسلّم است که باعث عزّتی بیشتر می گردد، ولیکن در مورد کفو با افراد فوق الذکر مساوی است.

* اجنبی به غیر از سیّد همه باهم برابرند و نمی توانند هم پلّه شیخ و سیّد قرار گیرند، اگر پسری از آن ها با دختری شیخ یا سیّد عقد بندد، می توان گفت این عقد کفو صورت گرفته است.

مساوات در اسلام

* مساوات اسلامی در عجم شرط است و در شیخ، سیّد، علوی و انصاری شرط نیست، بطور مثال آن مردی از عجم که خود مسلمان و پدرش کافر است با آن دختری که خودش و پدرش مسلمان است هم کفو نیست، و آن که خودش با پدرش مسلمان است با آن که خودش، پدرش و جدّش مسلمانند هم کفو نیستند.

* کسی که پدر و جدّش مسلمانند با آنکه تا چندین پشت مسلمان است هم کفو است، به هر حال مسلمان شدن تا جد در هم کفو بودن معتبر است.

مساوات در دینداری

* هدف از دینداری این است که آن شخص که پایبند دین نیست، مثلاً مرد اوباش، فاسد، بدکار و شرابخوار هم کفو زن متّقی و پارسا و عفیف و پاکدامن نیست.

مساوات در مال

* هدف از مساوات در مال این است که مرد مفلس هم کفو زن غنی نیست، یعنی اگر مرد چنان مستمند و فقیر است که اگر آنچه عرفاً به همسر در شب زفاف پرداخته می شود هم قاصر است و نمی تواند نفقه ی او را تأمین کند، با زن غنی هم کفو نمی باشد، و اگر این اندازه می تواند هم کفو زن غنی است، و پرداخت تمام مهریه شرط نیست، و این هم شرط نیست که چه اندازه مال و ثروت زن دارد همان اندازه یا نزدیک آن مرد داشته باشد.

* در عقد زن و مرد، مساوات در حرفه هم، شرط است ؛ مثلاً نسّاج، لباسشو با خیّاط کفو یکدیگر نیستند.

* مرد دیوانه کفو زن عاقل نیست.

Spread the love

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.