یا رب امسال به آن رکن و مقامم برسان

یا رب امسال به آن رکن و مقامم برسان

با صدای دلنشین گروه انوار جام شهرستان تربت جام

آقایان محمدفاروق درپور، محمدحسین درپور و ابراهیم تیموری

Download

دیدگاهتان را بنویسید

<