سفر به سرزمین وحی در موسم حج قسمت پنجم

بازدیدها: 1

شبی در مزدلفه

سرنوشتی که حجاج در آن شب با آن مواجه شـدند بـه مشـکل مـی تـوان بیـان کـرد. طوری که شنیدیم عده ای از حجاج در آن شب بر اثر ازدحام جمعیت جان به جان آفرین تسلیم می کنند.

شب در مزدلفه به صبح می رسد. علی رغم پرواز کبـوتر سـپید صـبح در آسـمان روز عید قربان فرمان حرکت بسوی جمرات صادر نشده است.

حجاج برخی از کشورها زودتر از دیگران به سمت منـا بـرای رمـی جمـرات حرکـت می کنند. اما کاروانیان ما مشغول دعا و نیایش هستند. منتظر خود نمایی خورشید روز عید. لحظاتی بعد از طلوع خورشید زرین روز عیـد قربـان فرمـان حرکـت بسـوی جمـرات و اعلان برائت از شیطان صادر می شود.

برائت از شیطان

سرانجام خورشید مشعرالحرام طلوع می کند. مزدلفه را نیز به خدای آن می سپاریم. بـه طرف خیمه های خود در منا می رویم. چون خیمه هـای مـا در منتهـی الیـه منـا و نزدیـک مزدلفه است فاصله ی چندانی تا آنجا نداریم. فرمان حرکت بسوی جمره ها جهت درهـم کوبیـدن شیطان و برائت از وی ساعتی قبل با طلوع آفتاب صادر شده است. اندکی بعد بـه سـمت جمرات می رویم. تا جمرات فاصله زیاد است.

تا محل جمرات به میزان یک ساعت پیاده و یا باهروله کردن راه است. می دانیم که رمی جمرات به دلیل شلوغی بـیش از حـد مشـکلترین بخـش از اجـرای مراسم و مناسک حج است. متاسفانه در سال های گذشته تعدادی از حجاج هنگام رمـی جمـرات در ازدحام جمعیت کشته شده اند. در حال حاضر در محل رمی جمرات ساختمان ۵ طبقه ای احداث شده کـه دارای راه های مختلف از جمله پله های برقی است. این پله هـا ظرفیـت حمـل تعـداد زیـادی از حجاج در طبقات مختلف را دارد. برخی از طبقه ها راه ورودی دیگری نیز از مسیر کـوه هـای مشرف منتهی بر منطقه رمی جمرات را  داراست. خیابان هایی  در ایـن منطقـه احـداث شـده است که توسط ماشین های  مخصوص که در حال تردد نیز می توان به آنجـا و بـه مسیر راه های ورودی رسید. راه های ورودی و خروجی از هم جدا و مجزا هستند. در هـر ساعت حدود ۵۰۰ هزار نفر می توانند به راحتی به رمی جمرات بپردازند. از مسیر کوهی که به طبقه ی چهارم منتهی می شود برای رمـی جمـره مـی رویـم و بـه دهانه ی طبقه ی چهارم می رسیم. از همین طبقه به طرف جمرات حرکت می کنیم. روز اول فقط یک جمره زده می شود. جمعیت زیادی در حال جمره زدن هستند. آن قدر که انتظـار داشتیم ازدحام نیست. بعد از زدن جمره از محل جمرات خارج می شویم. فرامین حج در این روزها به ترتیب یکی پس از دیگری باید انجام شود. اینـک نوبـت اجرای فرمانی دیگر است. باید به دنبال شکرانه قربانی برویم.

در سال های اخیر در برخی از کشور ها  از هر چند حاجی یک نفر به نیابت به قربانگاه می روند واین کار را انجام می دهند و نیز بعضی از حجاج خود شخصا  دم شکر ( قربانی )می کنند و پس از آن موی سر خود را به نشانه اطاعت وتواضع در برابر خالق  می تراشند و از احرام  خارج می شوند .

الان نوبت طواف زیارت است  که حاجی باید آن را در ایام نحر بجا آورد، بهترین وقت ادای آن بعد از حلق است و باید دوباره شب خود را به منا برساند.

اما تکمیل ماموریت دغدغه نزدیک شدن زمان وداع با حرم را نیز به وجود می آورد. امن و عیش را می رباید و حجاج را مشوش و پریشان ساخته است.

موفقیت در انجام آخرین فرمان نیز انرژی بخش و خو‌شحال کننده است گرچه تداعی کننده ی نزدیک شدن روز وداع است. شکی نیست کـه چنـد روز بعـد جـرس بـه فریـاد خواهد آمد و بر بستن محمل را فرمان خواهد داد.

منا را به خدای آن می سپاریم. تا روزی دیگر ، بهتر و تا حجی دیگر. اما گویـا چیـزی در آن جا گذاشته ایم. روزهای منـا روزهـای خـوبی اسـت.

شب ها و روز های منا بسیار با فضیلت و ارزشمند است برای کسی که قدردان آن نعمت الهی باشد خداوندی که تو را به مهمانی خویش برده پس هر خواسته و حاجتی که داشته باشی بر آورده می کند کجا می توان جایی بهتر از منا را یافت که  عفو گناهان خود وعلو درجات خود و والدین خود وجمیع مسلمین را خواستار شد این پایان حج است. در ایام حج بیشتر زمان را در منا گذرانده ایـم. روزهـای منـا روزهای فراموش نشـدنی اسـت. در کنـار آن روزی در عرفـات و شـبی در مشـعرالحرام فراموش نخواهد شد. یاران منا و عرفات و مزدلفه نیز فراموش نشدنی هستند. این روزها، روزهای زندگی است. روزهایی که عظمت حج و قدرت پروردگار تماشایی است. روزهایی که تجسم و تمثیل قیامت برای انسـان آسـان و حـس کردنـی است. روزهایی که تجسم رفتن و عروج و تـرک دنیـا را احسـاس می کنیم و تصـاویری هرچند تاریک و روشن را به چشم سر می بینـد. تجربـه ی روز عرفـه نیـز یـک تجربـه ی فراموش نشدنی است.

مسیر عرفه – مشعرالحرام را که می توانستیم با یـک سـاعت پیـاده روی طی کنیم با چندین ساعت سوار بر ماشین آمدیم.

برگشت به مکه مکرمه

دل حجاج برای مسجدالحرام تنگ شده است. مـی خواهنـد هرچـه زودتـر بسـوی آن بشتابند. این دل تنگی سبب شلوغی و ازدحام مسیرهای منتهی به حرم شده است.

جمعیت زیادی در داخل تونل است و حرکت بسیار به کندی صورت می گیـرد. مسیرهایی غیر از تونل نیز وجود دارد که طولانی تر است. بعد از منطقه ی رمـی جمـرات تابلوهای راهنما مسیرهای مکه را نشان می دهند. اینها راهنماهای خوبی برای حجاج اند. در صورتی که بخواهیم با ماشین  برویم بایـد قسـمت زیـادی از راه را پیـاده برویم. از طرفی ممکن است به دلیل تراکم جمعیت وسایل نقلیه  نیز کمیـاب یـا نایـاب باشـد و از طرفی نیز به دلیل ترافیک سنگین ساعتها در ترافیک خواهیم ماند.

بنابراین مسیر تونل و پیاده رفتن بهترین راه رسیدن مکـه است.

جمعیت به اندازه ی زیاد است که باید دید و توصیف کرد. بیشتر از یک و نیم سـاعت راه پیمایی در بین تونل امکان بازدید از اجزاء مختلف تونل را فراهم می سازد.

در جوار مسجدالحرام

به مکه می آییم. جوار مسـجدالحرام. بـاز هـم مسـجدالحرام مملـو از جمعیـت اسـت. صحنهای بیرون حرم نیز مملو و متراکم است. تراکم جمعیت هـیچ جـایی خـالی را بـاقی نمی گذارد. صحنهای بیرون نیز از کثرت جمعیت موج می زند. بزودی شلوغتر خواهد شـد. تـا ساعاتی  دیگرصدها هزار نفر دیگر باز هم به مکه می آیند.

اکنون که خداوند سعادت نصیب کرده و اعمال حج را کامل انجام داده ایم و در جوار بیت الله شریف سکونت داریم بسیار پسندیده و مستحسن است که دیگر اماکن متبرکه دیار وحی را زیارت کنیم و خاک آن آستانه را به چشمانمان توتیا کنیم  سر زمین و اماکنی که زادگاه نبیّ مان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم واصحاب کبار شان در آنجا به دنیا  آمدند و زندگی کردند و در راه خدا چه زحمات را متحمل شده اند

زیارت کردن و تبرک جستن به

۱-مولد النبی  (محل تولد پیامبر صلی الله علیه و سلّم)

۲- جنت المعلی

۳- جبل ابوقبیس

۴- غار حرا درجبل النور

۵- غار ثور

و دیگر اماکن مقدسه که می توان برای شناخت بهتر و افزودن اطلاعات تاریخی ، جغرافیایی و دینی خود  به کتابهای تالیف شده در این زمینه مراجعه کرد از قبیل؛ احکام حج و عمره در مذهب حنفی.

دیدگاهتان را بنویسید

<