همین بلوا که در روی جهان ست (کرونا)

همین بلوا که در روی جهان است                                              برای بندگانش امتحان است

به هر جایی اگر دقت نمایید                                                      نشانی بین که از آخر زمان است

گهی سیل و گهی طوفان گهی جنگ                                          گهی با نام کرونا هم عیان است

همه باشد به امر حضرت حق                                                    علاجش ذکر او اندر زبان است

به ذکر حق بکن عادت، که ذکرش                                               دوای دردمندیِ نهان است

جنود الله فی الارض و سما بین                                                 کنون این قول قرآنی عیان است

یفِّرُّ   الْمَرْا   مِنْ   اُمُّ   و   اَبِیْهِ                                                     اگر تو بنگری حالا نشان است

ز خوف مرگ خود تا کی بلرزی                                                   دلت تا چند به اندوه و تکان است

بیا در دامن قـــرآن بیاویز                                                           که راحت بخش این روح و روان است

ناظم: خلیفه عبدالحکیم معصومی

Spread the love

دیدگاهتان را بنویسید

<